اخبار برگزیده

  • ارسال آخرین مستندات برنامه ششم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  • میزان سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه به منظور تحقق اهداف کمی بخش

  • برگزاری چهارمین نشست شورای برنامه ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • برگزاری دهمین جلسه کمیسیون تلفیق برنامه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع شناسایی هسته های اولیت دار بخش

  • بازنگری در نظام‌ و دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

Loading
Loading
  • ارسال آخرین مستندات برنامه ششم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  • میزان سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه به منظور تحقق اهداف کمی بخش

  • برگزاری چهارمین نشست شورای برنامه ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • برگزاری دهمین جلسه کمیسیون تلفیق برنامه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع شناسایی هسته های اولیت دار بخش

  • بازنگری در نظام‌ و دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

Loading

ساختار